Wednesday, September 19, 2012

Yesterday - Pandu Soeprapto


Photo & Styling by Takun Arrosid
Model : Pandu Soeprapto


Special Thanks
Yolanda & Rini

1 comment: